Phạm vi dự án

9 căn Villa

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện rèm

Địa điểm:

Tp. Đà Nẵng

Hoàn thành

2015