Phạm vi dự án

900 căn hộ

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện màn rèm

Địa điểm:

TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thành

2018