Phạm vi dự án

10 phòng khách sạn

Hạng mục

Cải tạo hạng mục màn rèm

Địa điểm:

Tp. Phú Quốc

Hoàn thành

2020