Phạm vi dự án

202 phòng khách sạn

Hạng mục

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện màn rèm

Địa điểm:

TP. Đà Nẵng

Hoàn thành

2014